Fredhoeje
Fredhoeje

Retningslinjer for byggeri på den lejede have

Udfyld og send disse dokumenter på mail til f.haveforening@gmail.com

 

Forud for påbegyndelse af enhver form for byggeri (herunder til- og ombygninger mv. ), skal tegning/ skitse samt materialebeskrivelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Intet byggeri må igangsættes, førend bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger.   Der må påregnes en behandlingstid i bestyrelsen på op til 4 uger. Ved om- og tilbygninger gælder samme regler.

Byggeriets ydre fremtræden skal være færdiggjort senest 1 år efter påbegyndelse.

Om - og tilbygninger skal være færdiggjort senest 6 måneder efter påbegyndelse.

 

Af sikkerhedsgrunde skal hvert opholdsrum være forsynet med mindst et vindue, der kan åbnes og benyttes som flugtvej ved f.eks. brand. Vinduet skal placeres modsat indgangsdøren og skal have en højde på min. 60cm og en bredde på min. 50cm.

Alle gængse havelodder beregnes til 400 m2 - uanset havens faktiske mål og størrelse.

Alle store havelodder fra udvidelsen i 2020 beregnes til 600 m2 - uanset faktisk mål og størrelse.

Samlede befæstede areal ( inkl. fliser og anden belægning )må max. udgøre 200 m2

 

Medlemmet har selv ansvaret for at færdigmelde og BBR-registrere sit byggeri hos Holstebro Kommune, Teknik og Miljø  -senest ved byggefristens udløb.

 

 

Krav fra lokalplanen angående byggeri

§6. Bebyggelsens omfang og placer ing Stk. 1. Inden for den enkelte havelod, jf. § 8, stk. 1, må der højst opføres 1 bygning med et areal, der overstiger 15 m 2 . Bygningen må gives en størrelse på indtil 40m2 , målt efter reglerne i bygningsreglementet. Benyttelse af bygningen til overnatning i vinterhalvåret må højest ske nogle få gange og i sammenhæng højest strække sig over kortere perioder såsom en weekend eller en uges ferie eller lignende.


Stk. 2. Ud over den i stk. 1 omhandlende bygning må der inden for den enkelte havelod opføres udhuse, drivhuse og lignende, herunder halvtag og overdækninger, på tilsammen højst 25 m2.


Stk. 3. Al bebyggelse på en havelod skal placeres mindst 2,5 meter fra hegn mod nabolodder.


Stk. 4. I område A og B skal eventuel bebyggelse uden for havelodderne (fællesbebyggelse) placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. I område A må bebyggelsens omfang må ikke overstige 200 m2 , og i område B må bebyggelsens omfang ikke overstige 150 m2 .


Stk. 5. I område C må ikke opføres bebyggelse bortset fra enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som naturareal (toiletbygninger og lignende), og under forudsætning af, at det samlede etageareal ikke overstiger 25 m 2 , og at bygningerne gives en udformning og et udseende, der falder ind i naturområdet.


Stk. 6. Bygninger må kun opføres i én etage uden udnyttelig tagetage, og bygningerne må ikke gives en højde, der overstiger 4,0 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.


§ 7. Bebyggelsens udseende og skiltning Stk. 1. Bygningers ydervægge skal fremstå i træ. Tagflader må ikke fremstå som reflekterende. Stk. 2. Opsætning af skilte og reklamering, udover almindelig nummer- og navneskiltning, må ikke finde sted.

 

Krav som kolonihavehuse i fredhøje skal overholde i forhold til BR18

§6

Følgende typer af bebyggelse er helt eller delvist undtaget fra overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse:

5) Kolonihavehuse, hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst   deklaration godkendt af en offentlig myndighed, er omfattet af følgende krav i denne bekendtgørelse:

a) Afløb i kapitel 4.

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/04/Krav

b) Røgalarmanlæg eller røgalarm, jf. § 93, stk. 1, nr. 7.

7) Kolonihavehuse med strømforsyning udføres med røgalarmanlæg. Kolonihavehuse uden strømforsyning udføres med batteridrevet røgalarmer.

 

c) Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger i kapitel 12.

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/12/Krav

 

d) Vand i kapitel 21.

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/21/Krav