Haveforeningen FREDHØJE

Retningslinjer for byggeri på den lejede have

Alt byggeri skal overholde bestemmelserne i LOKALPLAN 1031

BYGGETILLADELSE

Forud for påbegyndelse af enhver form for byggeri (herunder til- og ombygninger mv. ), skal tegning/ skitse samt materialebeskrivelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Tegninger og skitsemateriale skal som minimum indeholde følgende :

Grundplan med målsætning af byggeriets placering på grunden. Plantegning af bygning/bygninger med angivelse af hovedformål.

Facadetegninger fra byggeriets 4 sider med angivelse af bygningshøjden fra terræn til kip, og et principsnit gennem bygningen .

Ved til- og ombygninger skal ansøgningsmaterialet indeholde grundtegning af eksisterende bygninger, samt skitser med mål af  til-/ ombygningerne.

Intet byggeri må igangsættes, førend bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligger.   Der må påregnes en behandlingstid i bestyrelsen på ca. 4 uger. Ved om- og tilbygninger gælder samme regler.

Bestyrelsens byggetilladelse er gældende i 6 måneder fra udstedelse til påbegyndelse. Ved udstedelsen afleverer bestyrelsen kopi af tilladelsen samt tegninger/planer til Holstebro Kommune

Byggeriets ydre fremtræden skal være færdiggjort senest 1 år efter påbegyndelse.

Om - og tilbygninger skal være færdiggjort senest 6 måneder efter påbegyndelse.

-

Bygningernes placering på grunden slal være mindst 2,50 meter fra skel.

Højden fra terræn til overkant tag må max. være 4,00 meter

-

Af sikkerhedsgrunde skal hvert opholdsrum være forsynet med mindst et vindue, der kan åbnes og benyttes som flugtvej ved f.eks. brand. Vinduet skal placeres modsat indgangsdøren og skal have en højde på min. 60cm og en bredde på min. 50cm.

Bygningernes ydervægge skal fremstå i træ, og byggeriet skal være ensartet og fremtræde i jordfarveskalaen.

Tagdækningsmaterialet må ikke fremstå som reflekterende.

Alle gængse havelodder beregnes til 400 m2 - uanset havens faktiske mål og størrelse.

Alle store havelodder fra udvidelsen i 2020 beregnes til 600 m2 - uanset faktisk mål og størrelse.

-

Kun 1 bygning må være større end 15 m2

Denne bygning må max. være 40 m2

Udhuse ,overdækninger ,drivhuse mv. må tilsammen max. udgøre 25 m2

Det samlede bebyggede areal må således ikke overstige 65 m2 !

Samlede befæstede areal ( inkl. fliser og anden belægning )må max. udgøre 200 m2

Medlemmet har selv ansvaret for at færdigmelde og BBR-registrere sit byggeri hos Holstebro Kommune, Teknik og Miljø  -senest ved byggefristens udløb. 

Ønsker man at sælge sit kolonihavehus, kan det ikke vurderes, medmindre det står opført i BBR-Registeret

-----

‼️

DET KAN DESVÆRRE IKKE LADE SIG GØRE AT FRA DENNE HJEMMESIDE AT OPRETTE ET LINK DIREKTE TIL LOKALPLAN 1031 , 

men den kan hentes på kommunens hjemmeside, eller hos planstyrelsen

Bestyrelsen har papirudgaven ,hvis du skulle få brug for en kopi.

Nyeste kommentarer