Haveforeningen FREDHØJE

Ordensbestemmelser.

H.F. Fredhøje.

§ 7  Ordensbestemmelser

Medlemspligt:

1. Haven skal være renset og i orden 15. maj og fremdeles sommeren igennem, vejen skal holdes fri for ukrudt og repareres, såfremt der er opstået skader eller huller. Hæk klippes mindste 1 gang i vækstperioden, klippehøjden max 160 cm. Hæk klippes senest den 15. juli. Ved forsømmelse af have eller hæk er bestyrelsen pligtig til efter skriftlig advarsel med 2 ugers varsel, at foranledige forholdene bragt i orden på medlemmets bekostning evt. ved overdragelse til inkasso.

2. Hegn mod nabolod, vej eller sti skel må kun etableres som levende hegn.

3. Havelåger må ikke være højere end 120 cm., målt fra jorden. Bredde mellem hækplanter ved lågen max 120 cm. Stolperne ved lågen må højst være 160 cm.

4. Raftehegn o.l. må, inden for kolonihave området, kun anvendes som læhegn i umiddelbart forbindelse med bebyggelse. Max højde 180 cm.

5. Husdyrhold af en hver art er forbudt.

6. Alt støjende adfærd på haveforeningens område er forbudt.

7. Ophold i haven skal forgå i henhold til Holstebro Kommunes lokalplan 1031

8. Løsgående hunde må ikke medtages/ opholde sig i haveområdet.

9. Fjernelse af hegn, skelpæle samt andet, der af foreningen anbringes i haveområdet, er forbudt.

10. Medlemmerne er pligtige til at fjerne udhængende eller nedhængende grene i linje med hegnet.

11. Medlemmerne må ikke have gødning, byggematerialer eller andet henliggende på færdselsvejene over 24 timer.

12. Etableres pejs eller andet ildsted, henvises til forbundets regler / kommunens lokalplan.

13. Parkering på foreningens færdselsveje er ikke tilladt, men skal ske på de dertil indrettede parkeringspladser.

14. Alt nyt og ombygning skal i en periode på 1 år være færdigbygget udvendig.

15. Der skal indsendes en tegning over grundplan/mål for byggeri, til bestyrelsen til godkendelse inden nyt byggeri & ombyggeri igangsættes.

16. Gebyr 300 kr. opkræves hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt jvf. § 6 og 8 i vedtægterne

17. Det blev besluttet på generalforsamlingen i februar 2017, at hovedhanen skal være åbnet for vand hele året. Det er herefter den enkelte havelejers eget ansvar at sikre sig mod frostskader, ved hjælp af hanen i egen målerbrønd indenfor hækken.

Revideret på generalforsamlingen 2018

Nyeste kommentarer