Fredhoeje
Fredhoeje

''Hvem er vi''

Sådan startede det..

Det begyndte i 1979, da der fra Kolonihavekredsen i Holstebro Kommune blev ansøgt om et nyt areal, hvorpå der kunne oprettes kolonihaver.

Den oprindelige ansøgning var et areal fra den nuværende haveforening "Storåen", østpå til Ringvejen, afgrænset af Åløbet mod nord. Forslaget kunne ikke godkendes af kommunen, da arealet var privatejet.

Efter kort tid kom et tilbud fra kommunen om et areal imellem den nuværende haveforening "Ellebæk" og det fredede område med gravhøjene mod nord, ved Mozartsvej.

Kredsbestyrelsen så heri muligheden for at efterspørgslen efter kolonihaver kunne dækkes nogle år frem i tiden, da der her kunne anlægges 112 haver.

Kommunen blev meddelt at man var interesseret og der blev afholdt møde på kommunekontoret i forsommeren 1980.

Den årlige haveleje blev fastsat til 150 kr. så alle kontrakthaver i kommunen havde ens leje. Etablering af vandforsyning var ønsket finansieret via kommunen over 10 år, dette afslog kommunen da de skulle spare.

Det var meningen at de første kolonihaver skulle kunne udlejes den 1. april 1981, men landbrugspligten på jorden skulle ophæves først, en meget langsommelig affære, desuden kom der også indsigelser fra ejeren af ejendommen, som ligger mellem haveforeningen "Ellebæk" og arealet hvorpå de nye haver skulle være. På grund af dette ville man komme et stykke hen på sommeren inden de første haver kunne udlejes, så kredsen traf en beslutning i samråd med kommunen om at man ventede til foråret 1982.

Der var kommet flere ansøgere til at leje en have, der var nu 16 på venteliste og det blev anset for passende at starte med 32 haver.

Haveforeningen blev døbt "Fredhøje", dels for at markere adskillelsen fra haveforeningen "Ellebæk" og dels fordi beliggenheden lå i nærheden af de fredede gravhøje.

Den 24. marts blev der afholdt orienteringsmøde for de på venteliste kommende lejere og andre interesserede.

Vandforsyningen var etableret og der var plantet hæk om de 32 haver. Lørdag den 3. april fandt lodtrækning om haver sted på arealet i kulde og regn. 12 haver blev udlejet og lejekontrakter underskrevet. Den 1. juni blev der afholdt stiftende generalforsamling i den nyetablerede haveforening "Fredhøje".